TR GroovemasterSPEAK SOFTLY
Speak Sofly SPEAK SOFTLY
(Barrington Spence)1976 - LP - TR International, #TR 367
1976 - LP - Trojan, #TRLS 117
  • Speak Softly
The Best Of Ranking Joe THE BEST OF
(Ranking Joe)
1978 - LP - State Line, #TR 7661
  • Loving Natty